Lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken, även kallade Vägvisningsmärken är en typ av vägmärken som ska visa vägen eller i vissa fall upplysa om viss service längs vägen
A1-1
Orienteringstavla
Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Om det finns särskilda skäl kan upplysning om två korsningar anges på märket..
A2-1
Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning
Märket är en förberedande upplysning om att det är förbjudet att svänga i en korsning, men att en annan körriktning kan väljas..
A1-1
Tabellorienteringstavla
Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen. Samtliga färdriktningar i korsningen anges.
A1-1
Avfartsorienteringstavla
Märket är en förberedande upplysning om avfart. Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen..
A1-1
Vägvisare
Märket är uppsatt i anslutning till en korsning. Avståndet anges i hela kilometer.
A1-1
Tabellvägvisare
Märket kan användas i stället för märke F5, vägvisare, och är uppsatt på kort avstånd före en korsning, cirkulationsplats eller i utfarten från en cirkulationsplats.
A1-1
Avfartsvisare
Märket är uppsatt där avfarten börjar.
A1-1
Körfältsvägvisare
Märket anger det eller de körfält som är lämpligt att använda för färd till målet. Märket är uppsatt över det eller de körfält det avser. Körfältsvägvisare kan även användas som förberedande upplysning om avfart. I sådana fall anges avståndet till avfarten under angivelsen för avfarten.
A1-1
Samlingsmärke för vägvisning
Inom klammer anges mål som nås via ett gemensamt vägval och under klammerns spets anges det gemensamma vägvalet. Avståndet till aktuell avfart eller korsning kan anges på en tilläggstavla.
A1-1
Platsmärke
Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen. Kommun-, stads- eller länsvapen kan vara infogat i märket..
A1-1
Vägnamn
Märket anger namn på en viss väg eller led. Avvikelse från färg får inte ske.
A1-1
Vattendrag
Vattendrag.
A1-1
Avståndstavla
Avstånd anges i hela kilometer. Vägnamn eller vägnummer kan vara infogade i märket.
A1-1
Vägnummer
Vägnummer anges endast för vägar i nummergruppen 1-499. Ett märke med streckad bård anger att vägen leder till den väg som vägvisas med det nummer som anges på märket.
A1-1
Omledning
Märket anger permanent omledningsväg för ordinarie numrerad väg. Avvikelse från färg får inte ske.
A1-1
Ökning av antal körfält
Märket anger att antalet körfält ökar. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Symboler för fordonsslag eller vägnummer kan vara infogade i märket. Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält ökar. Avståndet anges då på en tilläggstavla. Vid tillfällig trafikomläggning får märket utföras på orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.
A1-1
Minskning av antal körfält
Märket anger att antalet körfält minskar. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält minskar. Avståndet anges då på en tilläggstavla. Vid tillfällig trafikomläggning får märket utföras på orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.
A1-1
Körfältsindelning på sträcka
Märket anger körriktning i körfält. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Symboler för fordonsslag, vägnummer eller fysisk avgränsning mellan motriktade körfält kan vara infogade i märket. Märket används även som förberedande upplysning om att körfält börjar. Avståndet anges då på en tilläggstavla. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.
A1-1
Väganslutning med accelerationsfält
Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.
A1-1
Väganslutning med separat körfält
Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.
A1-1
Körfältsindelning före korsning
Märket visar lämpligt körfält för fortsatt färd. Märket är anpassat till förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.
A1-1
Riksmärke
Märket anger gräns mot annat EU-land. Avvikelse från färg får inte ske.
A1-1
Orienteringstavla för omledningsväg
Märket anger omledningsväg när ordinarie väg tillfälligt är avstängd. Avvikelse från färg får inte ske.
A1-1
Färdriktning vid omledning
Märket anger färdriktning vid tillfällig omledning av trafik. Avvikelse från färg får inte ske.
A1-1
Körfält upphör
Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att ett annat körfält kan användas i färdriktningen. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.
A1-1
Körfält avstängt
Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att inget annat körfält i färdriktningen kan användas. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.
A1-1
Trafikplatsnummer
Märket anger numret på trafikplatsen. Märket kan vara kompletterat med avfartens beteckning. Avvikelse från färg får inte ske.
A1-1
Parkeringshus
Upplysning om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller om att det finns lediga platser kan lämnas i anslutning till märket. Parkeringshusets namn får vara infogat i märket. Märket får infogas i ett lokaliseringsmärke för vägvisning. Avvikelse från färg får inte ske.
A1-1
Infartsparkering
Märket anger parkeringsplats i anslutning till kollektivtrafik. Symbolen på märket anger vilken typ av kollektivtrafik som är tillgänglig. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får användas. Parkeringsplatsens namn kan vara infogat i märket. Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke för vägvisning. Avvikelse från färg får inte ske.
A1-1
Lokal slinga
Märket anger ringväg eller motsvarande. Märket kan vara kompletterat med beteckning eller motsvarande. Avvikelse från färg får inte ske.
A1-1
Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp
Märket anger lämplig väg eller förbifart för angivet fordonsslag eller trafikantgrupp. Symbolen på märket anger vilken typ av fordonsslag eller trafikantgrupp som avses. Avvikelse från färg får inte ske.
A1-1
Farligt gods
Märket anger rekommenderad färdväg för fordon med last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Avvikelse från färg får inte ske.
A1-1
Räddningsplats
Märket anger en räddningsplats vid vägarbeten eller motsvarande. Avvikelse från färg får inte ske.