Varningsmärken

A1-1
Varning för farlig kurva
Märket anger en farlig kurva samt kurvans riktning
A2-1
Varning för flera farliga kurvor
Märket anger flera farliga kurvor samt den första farliga kurvans riktning..
A1-1
Varning för nedförslutning
Siffran anger lutningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.
A1-1
Varning för stigning
Märket anger kraftig stigning. Siffran anger stigningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.
A1-1
Varning för avsmalnande väg
Märket anger att vägen eller banan smalnar av. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.
A1-1
Varning för bro
Märket anger en öppningsbar bro.
A1-1
Varning för kaj
Märket anger en plats där vägen slutar mot vatten.
A1-1
Varning för farthinder
Märkena anger upphöjning eller grop som anlagts som fartdämpande åtgärd.
A1-1
Varning för farthinder
Märkena anger upphöjning eller grop som anlagts som fartdämpande åtgärd.
A1-1
Varning för slirig väg
Märket anger att vägen kan vara slirig. Endast om det finns särskilda skäl används märket för att varna för halka på grund av snö eller is.
A1-1
Varning för stenskott
Märket anger risk för stenskott. Märket används inte på grusvägar eller liknande vägar där stenskott är vanligt förekommande.
A1-1
Varning för stenras
Märket anger risk för stenras och för att stenar kan förekomma på vägen på grund av stenras. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.
A1-1
Varning för övergångsställe
Varning för övergångsställe
A1-1
Varning för gående
Märket anger en vägsträcka där gående ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.
A1-1
Varning för barn
Märket anger en vägsträcka där barn ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.
A1-1
Varning för cyklande och mopedförare
Märket anger en vägsträcka där cyklande eller mopedförare ofta korsar eller kör in på vägen.
A1-1
Varning för skidåkare
Märket anger en plats där skidåkare ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.
A1-1
Varning för ridande
Märket anger en vägsträcka där ridande ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.
A1-1
Varning för djur
Märket anger en plats eller vägsträcka där det finns särskild risk för djur på eller vid vägen.
A1-1
Varning för vägarbete
Märket anger en vägsträcka där vägarbete eller liknande arbete pågår.
A1-1
Slut på sträcka med vägarbete
Märket anger slut på en vägsträcka med vägarbete som märkts ut med märke A20, varning för vägarbete..
A1-1
Varning för flerfärgssignal
Märket anger en plats där trafiken regleras med flerfärgssignal med tre ljusöppningar.
A1-1
Varning för lågt flygande flygplan
Varning för lågt flygande flygplan.
A1-1
Varning för sidvind
Märket anger en vägsträcka där det ofta förekommer stark sidvind.
A1-1
Varning för mötande trafik
Märket anger att en körbana med enkelriktad trafik övergår i en körbana med trafik i båda riktningarna.
A1-1
Varning för tunnel
Märket anger varning för tunnel.
A1-1
Varning för svag vägkant eller hög körbanekant
Märket anger varning för svag vägkant eller hög körbanekant.
A1-1
Varning för vägkorsning
Märket anger en vägkorsning där bestämmelserna i 3 kap. 18 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.
A1-1
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt
Märket anger en vägkorsning där förare av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt eller stopplikt. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.
A1-1
Varning för cirkulationsplats
varning för cirkulationsplats.
A1-1
Varning för långsamtgående fordon
Märket anger en plats där långsamtgående fordon ofta korsar eller kör in på vägen.
A1-1
Varning för fordon med förspänt dragdjur
Märket anger en vägsträcka där fordon förspända med dragdjur ofta korsar eller uppehåller sig på vägen. Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får förekomma..
A1-1
Varning för terrängskotertrafik
Märket anger en plats där terrängskotrar ofta korsar eller kör in på vägen..
A1-1
Varning för kö
Märket anger en vägsträcka där det finns risk för köbildning.
A1-1
Varning för järnvägskorsning med bommar
Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg där det finns bommar.
A1-1
Varning för barn
Märket anger en korsning med järnväg som saknar bommar..
A1-1
arning för korsning med spårväg
Märket anger en korsning med spårväg som saknar bommar.
A1-1
Avstånd till plankorsning
Märkena anger avståndet till en plankorsning i tredjedelar. Märket med tre markeringar är, utom tättbebyggt område, uppsatt under något av märkena A35, varning för järnvägskorsning med bommar, A36, varning för järnvägskorsning utan bommar, eller A37, varning för korsning med spårväg. Märket med två markeringar anger två tredjedels avstånd till plankorsning och märket med en markering anger den sista tredjedelen av avståndet..
A1-1
Kryssmärke
Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg med ett eller flera spår. Märket är uppsatt omedelbart före en plankorsning. Det behöver inte vara uppsatt vid enskild väg med lite trafik där det kan underlåtas utan fara för trafiksäkerheten. Märket kan även vara uppsatt vid en annan korsning med järnväg eller spårväg än en plankorsning. En stolpe som bär upp märket kan vara försedd med röd/gul stolpmarkerings-anordning.
A1-1
Varning för annan fara
Märket anger annan fara än sådan som kan anges med något annat varningsmärke. Farans art anges på en tilläggstavla.